Tài trợ phát triển doanh nghiệp (EDG Grant)

Khoản tài trợ EDG tại Singapore cung cấp tài trợ cho gần 80% chi phí liên doanh kinh doanh của bạn, bao gồm phí tư vấn của bên thứ ba, hệ thống vận hành và thiết bị, cũng như chi phí bổ sung nhân lực nội bộ. Mở rộng doanh nghiệp có thể được phân loại theo 3 trụ cột: củng cố nền tảng của doanh nghiệp như về lập kế hoạch tiếp thị chiến lược, khám phá các lĩnh vực để cải thiện doanh nghiệp của bạn như thực hiện tự động hóa kinh doanh hoặc kế hoạch mở rộng khu vực hoặc toàn cầu.

Khoản tài trợ EDG ở Singapore đóng vai trò như một sự thúc đẩy bổ sung cho các doanh nghiệp và công ty đủ điều kiện nâng cấp năng lực kinh doanh của họ ở 3 khía cạnh:

Phát triển các khả năng cốt lõi

SMEs can grow their businesses and solidify their foundations with the EDG grant in Singapore. Core capabilities include corporate expansion, franchise development, and joint ventures.

Đổi mới và Năng suất

Các công ty cũng có thể nâng cao năng suất của mình theo khía cạnh này. Khoản tài trợ EDG Singapore khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ khám phá các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả, bao gồm tái phát triển quy trình làm việc hoặc áp dụng công nghệ và tự động hóa kinh doanh.

Tiếp cận thị trường

Việc tìm kiếm các dự án kinh doanh ở nước ngoài cũng được hỗ trợ theo khoản tài trợ của EDG, nơi các công ty có thể thâm nhập thị trường nước ngoài để mở rộng, bao gồm cả mua bán và sáp nhập.

Điều kiện

Các tiêu chí sau phải được đáp ứng để một doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký nhận tài trợ EDG:

  • Doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động tại Singapore
  • Có tối thiểu 30% cổ phần trong nước (chỉ dành cho các giải pháp được chọn)
  • Đủ khả năng tài chính để bắt đầu và hoàn thành dự án

  • Collaterals

  • Industry